Per TORRESCÀMARA, la innovació és un pilar estratègic bàsic.
En un mercat cada vegada més concorregut, el manteniment i millora de la competitivitat de l'empresa només és possible mitjançant la generació de noves solucions amb tecnologia pròpia que resolguin els problemes constructius concrets que es presenten contínuament en l'execució de les diferents obres de l'empresa .
TORRESCÀMARA, com a part fonamental de les seves activitats de producció, desenvolupa tasques de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació amb l'objectiu que gran part del seu treball generi un alt valor afegit, bé per la introducció de materials innovadors o pel desenvolupament de processos constructius o mecanismes que permetin una optimització i millora en la qualitat del producte final, tot això redundant en la satisfacció i benefici dels seus clients. TORRESCÀMARA porta a terme aquests projectes de R + D + I amb equips de treball interns o comptant amb centres col·laboradors com poden ser laboratoris, universitats i altres centres d'Innovació Tecnològica.
Entre els projectes desenvolupats, destaquen:

DIGITALIA
L'objectiu principal del projecte és dissenyar, construir i validar un sistema a base de prefabricats de formigó que substitueixi les actuals falques de transició granulars en obres de fàbrica de ferrocarril i que permeti una millor transició de rigideses, augmentant el confort i la seguretat del transport i reduint els temps de construcció i els costos d'execució i manteniment.
F 110203 Proyecto I+D cuñas de transición 028
La tecnologia desenvolupada està protegida mitjançant patent.
El projecte ha estat cofinançat pel CDTI i pel Pla-E.
LOGO CDTI_Plan E

DIGITALIA 2
Com a continuació del projecte d'investigació anterior, TORRESCÁMARA es planteja la introducció en el mercat de les falques de transició prefabricades. Amb este objectiu, ha obtingut finançament de la Comissió Europea, a través de l'Instrument PIME, subprograma de l'octau Programa Marc Europeu de finançament de la I+D+i Horizon 2020, per a la demostració i replicació comercial dels prototips.
 
Logo EASME   Logo H2020 SME

TRAVIESA
En aquest projecte s'han estudiat les vibracions generades en entorns urbans pel ferrocarril, la seva transmissió a través del terreny i l'afecció a les persones i a les construccions de l'entorn. En primer lloc, s'han realitzat mesuraments in situ de vibracions en vies en servei, que han permès la modelització numèrica de la generació, propagació i recepció de vibracions. A partir dels models, s'han dissenyat diferents estratègies constructives que han estat implantades en un banc de proves a escala real, determinant l'aplicabilitat de diferents seccions i materials per a l'atenuació de les vibracions generades pel ferrocarril.

El projecte ha estat finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat.
Logo MINECO

FONAMENTACIÓ D'EDIFICIS DE POCA ALÇADA EN TERRENYS TOUS MITJANÇANT LLOSES REFORÇADES AMB PILOTES
El projecte desenvolupa una sèrie d'eines per al disseny de lloses pilotades, permetent optimitzar des d'un punt de vista tècnic i econòmic les cimentacions estudiades, millorant els criteris de projecte utilitzats habitualment. S'han desenvolupat models analítics de diferent grau de complexitat que han estat validats mitjançant mesuraments de camp en dos edificis construïts per TORRESCÀMARA, aconseguint-se optimitzar la solució de cimentació mantenint les condicions de seguretat i funcionalitat. El projecte va començar al febrer de 2009 i va finalitzar al juny de 2010.
Instrumentación Losas Pilotadas
El projecte ha estat cofinançat pel CDTI i pel Fons Tecnològic de la Unió Europea.
CDTI_Fondo_Tecnologico_FEDER_2010

DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES DE DETECCIÓ PREMATURA DE PATOLOGIES A CANONADES MITJANÇANT L'ÚS DE REFLECTOMETRIA
En l'actualitat, en tots els països hi ha un creixent i actiu interès per disminuir la quantitat d'aigua que es produeix i no es comptabilitza (26% a Espanya), de la qual un alt percentatge correspon a fuites en el sistema de distribució, amb per tal de millorar l'aprofitament d'un recurs escàs, reduir els costos energètics del sistema de distribució i tractament de l'aigua, etc., contribuint a un desenvolupament sostenible. L'objectiu del projecte és desenvolupar i assajar un nou sistema de detecció de fuites i problemes en canonades d'abastament d'aigua basat en la Reflectometria en el Domini del Temps (Time Domain Reflectivity, TDR).  
Fuga agua
El projecte ha estat cofinançat pel CDTI. 
Logo_CDTI_01

PRE-DERAIL
L'objectiu del projecte és desenvolupar un sistema de monitorització, embarcat en els vehicles ferroviaris, per a la detecció i predicció del descarrilament ferroviari, augmentant la seguretat en tot el sistema de transport. La nova solució PRE-DERAIL busca identificar les forces de contacte que s'experimenten en el contacte roda-carril de manera indirecta, a partir dels petits desplaçaments que es produeixen en el contacte, permetent, per tant, determinar i predir un potencial risc de descarrilament de manera fiable i precisa.
 
Descarrilo LOGITREN
El projecte ha estat cofinançat pel CDTI y pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 
Logo_CDTI_01Fondos FEDER

PRE-PMX
L'objectiu del projecte és desenvolupar un sistema, basat en tècniques d'intel·ligència artificial, per a optimitzar el disseny en fase preliminar de ponts mixtos de carretera amb secció tancada.
El projecte, desenvolupat a València entre maig de 2018 i desembre de 2019, té un pressupost de 290.000 € y ha sigut cofinançat pel CDTI i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
 Fondos FEDER