Missió i valors

31
Genérico_OAJ_2
10.Montaje_Claustro_valldigna

1.- CULTURA EMPRESARIAL.

TORRESCÀMARA ha consolidat el seu desenvolupament empresarial al llarg de la seva trajectòria assentant una cultura d'empresa que avui dia és l'actiu principal del grup, i els valors són compartits per tots els empleats i col·laboradors:

  • L'equip humà és l'ànima de l'empresa.
  • El client és la raó de ser de l'empresa i el nostre objectiu és vetllar pels seus interessos.
  • La innovació, orientada als nous mètodes constructius que millorin costos i eficiència, és una preocupació constant.
  • La rapidesa de la nostra presa de decisions és la clau del nostre èxit, i la qualitat és la font de la nostra competitivitat.
  • Els desafiaments generen noves oportunitats, animem al nostre equip i els nostres col·laboradors a ser ambiciosos.
  • El respecte de l'individu, del treball en equip i del medi ambient, és el principi del desenvolupament de l'empresa.
  • L'honestedat i honradesa empresarial marquen els mètodes i formes de treball dels empleats. Així mateix s'estableix com a valor fonamental en les relacions amb proveïdors, empleats, clients i la societat en general.
Aquesta cultura de responsabilitat social s'aplica a totes les àrees de l'empresa, col·laborant habitualment amb administracions públiques, institucions educatives i fundacions privades.

2.- CREIXEMENT SOSTINGUT Y PREOCUPACIÓ MEDIAMBIENTAL.

L'estratègia corporativa està enfocada a l'increment sostingut del volum de negoci derivat de l'activitat constructora, per consolidar les fites assolides, incrementar l'activitat en les especialitats en què es té menor presència i consolidar els arrelaments territorials ja iniciats.

TORRESCÀMARA porta anys treballant per fer compatible el seu desenvolupament econòmic amb la integració de les preocupacions mediambientals i socials en el seu model de gestió. El creixement i la diversificació que està experimentant el Grup en els darrers anys fa necessari prestar més atenció a les conseqüències de les activitats que es desenvolupen i que tenen impacte en la societat.

Així, s'ha marcat una sèrie d'objectius estratègics en l'àmbit de la Responsabilitat Corporativa, que van des de l'aplicació de projectes de R+D+I orientats a la sostenibilitat, fins a la inversió en energies renovables.

3.- INTERNACIONALITZACIÓ.

S'ha iniciat la internacionalització de l'empresa, com l'eix estratègic prioritari, amb l'objectiu inicial de participar en la construcció d'obra civil en països amb fortes necessitats d'infraestructures noves.

En el seu procés d'internacionalització, TORRESCÀMARA ha comptat amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del programa d'Ajudes als Plans d'Internaciolatització de l'IVACE, pels seus projectes de consolidació als països de LATAM i EMEA.

Fondos FEDER Logo IVACE

4.- INNOVACIÓ.

La recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació suposen la generació de noves solucions amb tecnologia pròpia, per tal de resoldre els problemes constructius concrets que es presenten en l'execució de les diferents obres.

TORRESCÀMARA, com a part fonamental de les seves activitats de producció, desenvolupa tasques de recerca, desenvolupament i innovació amb l'objectiu que gran part del seu treball generi un alt valor afegit, bé per la introducció de materials innovadors o pel desenvolupament de processos o mecanismes que permetin una optimització i millora en la qualitat del producte final, tot això redundant en la satisfacció i benefici dels seus clients.

Els projectes i desenvolupaments innovadors es centren doncs en avenços tecnològics orientats tant als productes com als seus processos de fabricació i gestió, amb equips de treball interns o comptant amb centres col·laboradors com poden ser laboratoris, universitats i altres centres d'Innovació Tecnològica.