Sistema Integrat de Gestió

Edificación_Genérico_Barandilla 3
TORRESCÀMARA y Cía. de Obras, S.A. és una empresa constructora dedicada a l'execució de tot tipus d'obra pública i privada.
La competència existent en aquest sector i la nostra ferma intenció de consolidar-nos com a empresa referent en el mercat ens impulsen a tractar d'aconseguir la més alta qualitat en la nostra activitat diària, satisfent així plenament les exigències dels nostres clients.
Conscients dels riscos que la construcció pot produir en matèria de seguretat i salut en el treball, en el seu compromís de prevenció dels danys i deteriorament de la salut, i motivat per un interès intern de millora contínua en l'acció preventiva, TORRESCÀMARA promou la millora de l'acompliment en matèria de seguretat i salut en el treball.
Fotos extendido MARZO-JUNIO 323

La nostra estratègia es basa en els següents principis:

• Complir en tot moment amb tots els requisits (legals o del client) s'estableixen en el Sistema de Gestió de Qualitat, així com amb els requisits de la legislació ambiental i legislació de SST vigent que li siguin aplicables i amb qualsevol altre requisit que la organització subscrigui.
• Identificar tots els aspectes ambientals derivats del desenvolupament de la nostra activitat i intentar minimitzar el seu impacte ambiental, centrant la seva atenció en aquells que consideri significatius.
• Identificar tots els perills derivats del desenvolupament de la nostra activitat per a l'avaluació dels riscos i per a la implantació de les mesures de control necessàries per millorar l'acompliment de SST.
• Atendre el principi de prevenció de la contaminació en totes les fases de la nostra activitat.
• Desenvolupar programes que garanteixin el nostre compromís de millora contínua d'eficàcia dels sistemes de gestió de la qualitat, ambiental, SST i R+D+I definint i revisant objectius i metes, i avaluant el seu grau de compliment.
• Incrementar la presa de consciència i informar els treballadors, sobre la importància de les seves activitats en la qualitat del servei prestat, en els possibles impactes mediambientals, i en la seva pròpia seguretat, i fer-los conscients de la importància de la seva contribució en el procés de generació d'idees d'innovació, i en el desenvolupament de les accions de R+D+I.
• Identificar i avaluar oportunitats d'innovació i fomentar la creativitat i l'ús de les eines d'innovació per part de totes les àrees de la nostra organització.
• Donar suport a les activitats i projectes d'innovació, seleccionar i gestionar la cartera de projectes de R+D+I que donin resposta a necessitats internes o externes, per generar valor de competitivitat i coneixement per l'organització.
Emergencias costas

L'actuació dequants conformen l'equip humà d'aquesta empresa incideix de forma notable en el compliment dels Sistemes de Gestió de Qualitat, Medi Ambient, SST i R+D+I implementats, i davant d'això la Direcció de l'Empresa assumeix que aquesta participació ha d'estar enfortida per la contínua formació del personal, posant a disposició del mateix els recursos i mitjans materials necessaris que permetin desenvolupar els sistemes de forma òptima.

TORRESCÀMARA es compromet a col·laborar amb totes les autoritats, clients, proveïdors i persones o organitzacions es mostrin interessades, per tal d'oferir transparència en el seu comportament ambiental i fomentant una conscienciació de protecció de l'ambient. Amb tot això la imatge que la nostra empresa projecti cap a l'exterior, serà la que la satisfacció i confiança dels nostres clients defineixi, que pretenem es correspongui, indubtablement, amb la qualitat amb què desenvolupem diàriament la nostra activitat, garantint la reducció en la mesura que sigui possible, dels impactes negatius sobre l'ambient i amb això la conscienciació de la nostra obligació ineludible de reduir el risc d'accidents, que és la garantia de seguretat i salut de tots els nostres treballadors.